De Nieuwe Akker organiseert burgerschap rondom duurzame en lokale initiatieven. Zij ondersteunt en ontwikkelt initiatieven met grote impact op landschap, leefklimaat, ecologie en voeding. DNA vormt en versterkt het burgerinitiatief ten einde het een duurzaam en blijvend karakter te geven.

 

Moestuin Leyduin

Sociale innovatie

De ervaring leert dat bij sociale innovatie een andere manier van samenwerking tussen de betrokkenen essentieel is. De kern van de samenwerking baseert zich op het verantwoordelijkheidsgevoel van de burger, die de producent en consument motiveert tot een nieuwe samenwerkingsvorm. Gezamenlijk kunnen goede afspraken tot stand komen over productie, hoeveelheden, prijsopbouw, inkomen, duurzaamheid, enz.

Doelstellingen

De ontwikkelingen in de landbouw en het alsmaar verder verdwijnen van goede landbouwgronden rechtvaardigen helaas dat het streven van De Nieuwe Akker actueler is dan ooit. We willen breder aan de weg timmeren om bekendheid te geven aan biodynamische landbouw en alles wat daarmee samenhangt bij de Haarlemse burgerij. De verbinding verbredend, wil De Nieuwe Akker de Haarlemse burgers nog verder bewust maken van hun invloed op een duurzame samenleving en de kwaliteit van leven.

Doelstellingen voor DNA in Haarlem en omstreken:

– bevorderen van lokale biodynamische landbouw
– de vraag naar biodynamische producten stimuleren
– ondersteunen van groene lokale initiatieven
– ondersteunen van lokale kleinschalige bedrijven
– promoten van bewust koopgedrag
– bevorderen van onderlinge samenwerking tussen burgers, gericht op duurzame landbouw,
natuurbehoud en leefklimaat
– samenwerken met de andere lokale clubs met vergelijkbare doelen.