26 januari 2017

In het Haarlemse stadhuis vond een ontmoeting plaats tussen raadsleden en diverse burger-initiatieven. De Nieuwe Akker heeft voor deze gelegenheid haar streven en aanbevelingen voor een toekomstbesstendig beleid door politiek Haarlem geformuleerd:

Doelstelling

In Haarlem is stad en land dichtbij. De Nieuwe Akker (DNA) wil het bewustzijn en betrokkenheid van burgers in Zuid Kennemerland vergroten betreffende het belang van duurzame landbouw, duurzaam consumeren en daardoor de positieve effecten op een betere, rechtvaardiger samenleving realiseren.

DNA zoekt naar nieuwe duurzame veranderingen door middel van nieuwe verdienmodellen waarin de burger tegelijk investeerder, producent en consument is.

Dit kan door:

– actieve burgers te betrekken bij groenteteelt, natuur-herstel en dergelijke;

– kleinschalige, biologische en biodynamische landbouw op multifunctionele tuinderijen;

– het terug in gebruik nemen van landbouwgrond;

– op fietsafstand van de gebruikers;

– bedrijfsmodel met gedeeld risico (CSA)*

Gevolgen:

– door biologische en biodynamische*) landbouw herstel van de aarde;

– opslag van CO², betere waterbeheersing, schonere lucht;

– betere voeding, dus betere gezondheid;

– kinderen zien weer hoe groenten groeien;

– natuurontwikkeling en -recreatie;

– nieuwe sociale cohesie.

De Haarlemse overheid kan:

– regelgeving flexibeler hanteren;

– kansen voor kleinschalige landbouw versterken;

– aandacht schenken aan beleid ten gunste van kleinschaligheid;

– cultuurlandschap is onderdeel van Haarlem en van de burger, zet het in de markt.

 

Community Supported Agriculture (CSA) is een verdienmodel dat tuinders (m/v) hun bedrijfsrisico laat delen met de klanten, die deelnemer worden van de tuinderij door oogst-aandelen te kopen. Zo geven zij gezamenlijk invulling aan een empathische samenleving waar waarden als wederkerigheid en solidariteit op nieuwe wijze invulling krijgen. Elk jaar betalen de leden van de CSA vooraf voor een oogstaandeel van dat jaar. Wekelijks oogsten de deelnemers hun aandeel van de oogst en de tuinder is zeker van een stabiel inkomen. De deelnemers hebben inspraak in de bedrijfsvoering en krijgen jaarlijks inzicht in de boekhouding van de tuinder. Openheid en vertrouwen zijn de sleutelwoorden. Samen vangen tuinder en deelnemers eventuele tegenslagen op. De afstand tussen producent en consument, die in onze samenleving ongekend groot is geworden,wordt zo weer teruggebracht van mens tot mens met een product op fietsafstand. (uit: Volle Oogst, pag.49/50)
*)  Biodynamische landbouw gaat verder dan biologische landbouw. Het werkt aan herstel van uitgeputte akkers, biodiversiteit en natuur. Zie www.stichtingdemeter.nl