De Nieuwe Akker is een stichting, die werkt aan nieuwe lokale projecten met veel impact op duurzame voeding, landschap en leefklimaat, vanuit het herstel van onze verbinding met de aarde. Wij gaan uit van de gebundelde kracht van de burger, die samenwerkt met professionals om een sociaal en duurzaam doel te bereiken.

Stichting De Nieuwe Akker (DNA) is in 2009 van start gegaan met het opzetten van drie biologische tuinderijen in Heemstede en Haarlem. Dit om mensen bewust te maken van hun verbinding met de levende aarde en hun dagelijks voedsel en hier meer aandacht en waardering voor te genereren. Samen met tuinders en burgers zijn de tuinderijen ontwikkeld tot zelfstandige, door de deelnemers gedragen ondernemingen en het streven is om groente, bloemen en fruit biodynamisch te telen.
Lees meer op de pagina PROJECTEN/Zelfoogsttuinderijen.

Biodynamische landbouw
Biologische landbouw werkt zonder kunstmest en zonder chemische bestrijdingsmiddelen, gebruikt compost en dierlijke mest en doet aan jaarlijkse vruchtwisseling.
Biodynamisch gaat nog een stap verder, nl. het gezond maken van de aarde. De boer gaat met de aarde om als een LEVEND ORGANISME. Verzorging van de aarde gebeurt door jaarlijks de bodem, de compost en de gewassen te ondersteunen met natuurlijke biodynamische preparaten. De biodynamische preparaten worden samengesteld uit plantaardige en dierlijke delen. Je kunt ze vergelijken met homeopathische middelen. Ze ondersteunen het opnemen van kosmische kwaliteiten en invloeden waardoor de aarde en de voedselgewassen (en grassen) levenskrachtig worden.

Ook wordt er zuinig omgegaan met het bemesten van het land met koeienmest. De boer werkt aan een evenwichtige groei en een levende bodem. Een vruchtbare, levende bodem is de basis voor gezonde, levenskrachtige voeding. Het is de basis van ons hele bestaan.

Biodynamisch bodembeheer draagt bij aan vermindering van onze klimaatproblemen. Door bd-groenten te kopen, eet je niet alleen echt voedsel, je steunt ook de strijd om het milieu.

(zie ook <www.bdvereniging.nl> en <www.stichtingdemeter.nl>)Het DNA-CSA-model.
Vanaf het begin heeft De Nieuwe Akker de aandacht van de burgers gevestigd op VOEDING. De Nieuwe Akker maakte kleinschalige lokale biologische landbouw rond Haarlem mogelijk door burger en ondernemer te laten samenwerken in een nieuw model. Het model is een variant op het het zogeheten CSA-model (Community Supported Agriculture). Dit samenwerkingsmodel gaat uit van deelname van betrokken burgers aan het project in de vorm van voorfinanciering, zelfoogst en vrijwilligerswerk: het DNA-CSA model.

Vanaf 2009 hebben vrijwilligers van De Nieuwe Akker en de tuinders gewerkt aan het opzetten en doorontwikkelen van de tuinderijen. Er wordt biologisch geteeld en zoveel mogelijk gestreefd naar biodynamische teelt.
Het sleutelbegrip is wederzijds vertrouwen. De tuinder zorgt voor het leveren van een kwalitatief hoogstaand product, De consument verbindt zich aan het bedrijf door
jaarlijks, vooraf oogstaandelen te kopen. Daarmee wordt de consument deelnemer aan de tuinderij en komt in het seizoen wekelijks groenten oogsten. Het tuindersinkomen is zeker gesteld. Tuinder en deelnemer delen het werk en het risico: er kan iets misgaan met de teelt. De tuinder zorgt alleen in bepaalde gevallen voor aanvullende levering.
Verder is er transparantie in het beleid en de exploitatie van
de tuinderij; aan het eind van ieder teelt-seizoen legt de tuinder verantwoording af en hebben deelnemers inspraak in de plannen voor het volgend teeltjaar.
Het resultaat is vitale groente, duurzaam gebruik van de aarde, behoud van agrarisch cultuurlandschap en bewuste gemeenschappen van deelnemers op de tuinderijen.
Zo zijn drie tuinen ontwikkeld die succesvol werken met
dit samenwerkingsmodel waarin de inzet van de burger essentieel is voor het bestaansrecht van de tuin aan de ene kant en de onderlinge verbinding anderzijds.

Thans zijn de tuinderijen zelfstandig en werken nog steeds volgens de oorspronkelijke uitgangspunten.