Vanaf het begin heeft De Nieuwe Akker de aandacht van de burgers gevestigd op VOEDING. De Nieuwe Akker maakte kleinschalige lokale biologische landbouw rond Haarlem mogelijk door burger en ondernemer te laten samenwerken in een nieuw model. Het model is een variant op het het zogeheten CSA-model (Community Supported Agriculture). Dit samenwerkingsmodel gaat uit van deelname van betrokken burgers aan het project in de vorm van voorfinanciering, zelfoogst en vrijwilligerswerk: het DNA-CSA model.

Het sleutelbegrip is wederzijds vertrouwen. De tuinder zorgt voor het leveren van een kwalitatief hoogstaand product, De consument verbindt zich aan het bedrijf door jaarlijks, vooraf oogstaandelen te kopen. Daarmee wordt de consument deelnemer aan de tuinderij en komt in het seizoen wekelijks groenten oogsten. Het tuindersinkomen is zeker gesteld. Tuinder en deelnemer delen het werk en het risico: er kan iets misgaan met de teelt. De tuinder zorgt alleen in bepaalde gevallen voor aanvullende levering.
Verder is er transparantie in het beleid en de exploitatie van de tuinderij; aan het eind van ieder teelt-seizoen legt de tuinder verantwoording af en hebben deelnemers inspraak in de plannen voor het volgend teeltjaar.


Het resultaat is vitale groente, duurzaam gebruik van de aarde, behoud van agrarisch cultuurlandschap en bewuste gemeenschappen van deelnemers op de tuinderijen.
Zo zijn drie tuinen ontwikkeld die succesvol werken met dit samenwerkingsmodel waarin de inzet van de burger essentieel is voor het bestaansrecht van de tuin aan de ene kant en de onderlinge verbinding anderzijds.