kaart tuinderijen Haarlem

Met de steun van velen, zijn er drie prachtige plekken ontstaan waar mensen kunnen oogsten en werken en kunnen genieten van het agrarisch landschap.
Met 750 deelnemers het grootste CSA zelfoogst- initiatief in Europa.

Vanaf 2009 heeft De Nieuwe Akker met de steun van velen, gewerkt aan het opzetten van kleinschalige tuinderijen. Inmiddels zijn er drie in bedrijf. Ze hebben ieder een heel eigen karakter, een eigen tuinder en tuinteam, een eigen groep deelnemers en vrijwilligers en een eigen zorgbegeleider met een vaste groep cliënten. Via tuinberichten per tuinderij blijven de deelnemers op de hoogte van wat er speelt op hun tuinderij.
Er wordt overal biologisch geteeld en zoveel mogelijk gestreefd naar biologisch-dynamisch. Het bedrijfsmodel is C.S.A. (Pergola), waarbij de deelnemers als 'oogst-aandeelhouder' het bedrijf ondersteunen. Op iedere tuinderij helpen vrijwilligers de tuinder of co-tuinder.

In 2012 begon Erik de Keulenaar met Moestuin Leyduin in Heemstede (een landgoed van Landschap Noord-Holland) als een zg. pilot. In 2013 begon hij op een groot stuk gepacht land in Haarlem-West, geholpen door Marga Verheije. In 2014 volgde Marga Erik op in de Heemsteedse moestuin, terwijl Erik zijn tweede seizoen begon op de Stadstuinderij en daarnaast in de Haarlemmer Kweektuin een kastuinderij begon.

Het DNA-CSA-model in Haarlem en Heemstede.

Vanaf het begin heeft De Nieuwe Akker de aandacht van de burgers gevestigd op VOEDING. De Nieuwe Akker maakte kleinschalige lokale biologische landbouw rond Haarlem mogelijk door burger en ondernemer te laten samenwerken in een nieuw model.

Vanaf 2009 hebben vrijwilligers van De Nieuwe Akker en de tuinders gewerkt aan het opzetten van deze tuinderijen. Er wordt biologisch geteeld en zoveel mogelijk gestreefd naar biodynamisch.
Zo zijn drie tuinen ontwikkeld die succesvol werken met dit samenwerkingsmodel waarin de inzet van de burger essentieel is voor het bestaan van de tuin. Het model is een variant op het het zogeheten CSA-model (Community Supported Agriculture). Dit model gaat uit van een grote inzet van deelnemers in de vorm van voorfinanciering, zelfoogst en vrijwilligerswerk; het DNA-CSA model.

CSA is een model, waarbij zowel de ondernemer als de deelnemer verantwoordelijk is voor een gezonde bedrijfsvoering. Het sleutelbegrip is wederzijds vertrouwen. De tuinder zorgt voor het leveren van een kwalitatief hoogstaand product, De consument verbindt zich aan het bedrijf door het kopen van oogstaandelen. Daarmee wordt de consument deelnemer aan de tuinderij en komt in het seizoen wekelijks groenten oogsten. Tuinder en deelnemer delen het werk en het risico: er kan iets misgaan met de teelt. De tuinder zorgt alleen in bepaalde gevallen voor aanvullende levering.
Verder is er transparantie in het beleid en de exploitatie van het bedrijf; aan het eind van ieder teelt-seizoen legt de tuinder verantwoording af en hebben deelnemers inspraak in de plannen voor het volgend teeltjaar.
Het resultaat is vitale groente, duurzaam gebruik van de aarde, behoud van agrarisch cultuurlandschap en bewuste gemeenschappen van deelnemers op de tuinderijen.

De tuinen zijn Moestuin Leyduin, WTG op het land en WTG in de Kas.
Het zijn zelfstandige bedrijven met dezelfde uitgangspunten en achtergrond want ze vallen onder hetzelfde DNA-CSA model.

Zie hieronder waar de tuinderijen te vinden zijn en lees meer over de geschiedenis en de partners die betrokken waren bij de drie tuinderijen:
-- Moestuin Leyduin https://moestuinleyduin.nl/mee-doen/
-- Wij Telen Groente Op het Land
-- Wij Telen Groente In de Kas    https://wijtelengroente.nl/